MRS

MRS – Material Removal System je aplikácia, ktorá slúži na evidenciu vývozných a dovozných formulárov spoločnosti.

 

Pomocou aplikácie MRS - Material Removal System môžu opravnení užívatelia rýchlo a efektívne vytvárať, meniť a kontrolovať vývozné a dovozné formuláre pre logistické účely. Údaje o vytvorených formulároch a ich aktuálnom stave sú odoslané na server a vzápätí osobám určeným na autorizáciu. Po úspešnej autorizácii je možné tovar naložiť, skontrolovať a následne expedovať. Hlavnou výhodou MRS je eliminovanie papierovej formy vývozných a dovozných materiálov.

 

kfb-cinka Výhody

-Efektivita -Prehľadnosť v evidencii -Prehľad osôb zúčastnených v procese -Vstupy z externého zdroja SAP -Prístup z webu -Synchronizácia a zdieľanie údajov -Automatické odosielanie SMS a Emailov (cez Gate)

kfb-cinka Proces

Celý proces pozostáva z nasledujúcich krokov: 1. Vytvorenie vývozného formulára 2. Autorizácia 3. Naloženie tovaru do vozidla 4. Kontrola na vrátnici

kfb-cinka Webová stránka

-umožňuje vytvárať, zobrazovať, meniť stav a exportovať vývozné formuláre -umožňuje zobrazovať a exportovať dovozné formuláre pre administrátora -umožňuje odosielať PIN pomocou emailu alebo SMS -umožňuje meniť nastavenia systému pre administrátora -súčasťou je i možnosť pracovať s programom Gate, časťou SMS – sledovať odoslané SMS, prijaté SMS, SMS na odoslanie a tiež odoslať SMS konkrétnym adresátom v slovenskom a anglickom jazyku

kfb-cinka Desktopová aplikácia

-umožňuje vytvárať nové, zobrazovať, meniť stav a exportovať vývozné formuláre -vyhľadávanie vo formulároch a ich zoraďovanie a filtrovanie podľa rôznych parametrov -umožňuje kontrolu a prepis kariet -umožňuje odosielať PIN pomocou emailu alebo SMS -v slovenskom a anglickom jazyku

kfb-cinka Tabletová aplikácia

-umožňuje vyhľadávanie formulárov priložením karty alebo zadaním PIN-u -umožňuje meniť stav vývozných a dovozných formulárov -iba v slovenskom jazyku

kfb-cinkaWindows service

v pravidelných intervaloch vykonáva definované úlohy a generuje reporty (napríklad zoznam vývozných formulárov, ktoré zadala, schválila a vyviezla tá istá osoba, ...)

Naše ďalšie produkty

Mám záujem o ponuku od KFB Control na MRS